LEARNIV.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  sightsee


Quá khứ của (quá khứ phân từ của) sightsee


infinitive

sightsee

thì quá khứ

sightsaw

quá khứ phân từ

sightseen

   
   


Có nguồn gốc từ động từ:

infinitive

thì quá khứ

quá khứ phân từ

see

[siː]

saw

[sɔː]

seen

[siːn]động từ bất quy tắc