Learniv
▷ Quá khứ của (quá khứ phân từ của) SIGHTSEE | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  sightsee


Quá khứ của (quá khứ phân từ của) sightsee

Infinitive

sightsee

Thì quá khứ

sightsaw

Quá khứ phân từ

sightseenCó nguồn gốc từ động từ:

Infinitive

Thì quá khứ

Quá khứ phân từ

see

[siː]

saw

[sɔː]

seen

[siːn]động từ bất quy tắc