Learniv
▷ Hoàn hảo tương lai slide | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  slide  >  Hoàn hảo tương lai


Hoàn hảo tương lai slide
Dịch: trượt
Bạn đang ở trang cho động từ bất quy tắc slide


Hoàn hảo tương lai

I will have slid; sliddenHoàn hảo tương lai (Future perfect)

I
will have slid; slidden 
you
will have slid; slidden 
he/she/it
will have slid; slidden 
we
will have slid; slidden 
you
will have slid; slidden 
they
will have slid; slidden 


Infinitive

slide

động từ bất quy tắc