Learniv
▷ Quá khứ hoàn thành slide | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  slide  >  Quá khứ hoàn thành


Quá khứ hoàn thành slide
Dịch: trượt
Bạn đang ở trang cho động từ bất quy tắc slide


Quá khứ hoàn thành

I had slid; sliddenQuá khứ hoàn thành (Past perfect)

I
had slid; slidden 
you
had slid; slidden 
he/she/it
had slid; slidden 
we
had slid; slidden 
you
had slid; slidden 
they
had slid; slidden 


Infinitive

slide

động từ bất quy tắc