Learniv
▷ Thì quá khứ của slide | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  slide  >  Thì quá khứ


Thì quá khứ của slide
Dịch: trượt
Bạn đang ở trang cho động từ bất quy tắc slide


Thì quá khứ

slid


[slɪd]Thì quá khứ

I
slid 
you
slid 
he/she/it
slid 
we
slid 
you
slid 
they
slid 


Infinitive

slide

động từ bất quy tắc