Learniv
▷ Quá khứ của (quá khứ phân từ của) SOOTHSAY | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  soothsay


Quá khứ của (quá khứ phân từ của) soothsay

Infinitive

soothsay

Thì quá khứ

soothsaid

Quá khứ phân từ

soothsaidCó nguồn gốc từ động từ:

Infinitive

Thì quá khứ

Quá khứ phân từ

say

[seɪ]

said

[sed]

said

[sed]
động từ bất quy tắc