Learniv
▷ Quá khứ của (quá khứ phân từ của) STARVE | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  starve


Quá khứ của (quá khứ phân từ của) starve

C1

Infinitive

starve

Thì quá khứ

starved

starf *

storve *

Quá khứ phân từ

starved

storven ** Hình thức này là lỗi thời hoặc sử dụng trong trường hợp đặc biệt hoặc một số tiếng địa phương
** động từ này (dưới mọi hình thức) là lỗi thời hoặc chỉ được sử dụng trong một số tiếng địa phương và các trường hợp đặc biệt

động từ bất quy tắc