Trang web này sử dụng để cung cấp dịch vụ, quảng cáo cá nhân hóa và cookie giao thông phân tích. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý. thêm thông tin

LEARNIV.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  sunburn


Quá khứ của (quá khứ phân từ của):

B2

sunburn

infinitive

sunburn

[ˈsʌnbɜːn]

thì quá khứ

sunburned

sunburnt

[ˈsʌnbɜːnd]
[ˈsʌnbɜːnt]

quá khứ phân từ

sunburned

sunburnt

[ˈsʌnbɜːnd]
[ˈsʌnbɜːnt]
   
   


Có nguồn gốc từ động từ:

infinitive

thì quá khứ

quá khứ phân từ

burn

[bɜːn]

burned
burnt

[bɜːnd]
[bɜːnt]

burned
burnt

[bɜːnd]
[bɜːnt]
động từ bất quy tắc