Learniv
▷ Quá khứ của (quá khứ phân từ của) SUNBURN | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  sunburn


Quá khứ của (quá khứ phân từ của) sunburn

B2

Infinitive

sunburn

[ˈsʌnbɜːn]

Thì quá khứ

sunburned

sunburnt

[ˈsʌnbɜːnd]
[ˈsʌnbɜːnt]

Quá khứ phân từ

sunburned

sunburnt

[ˈsʌnbɜːnd]
[ˈsʌnbɜːnt]


Có nguồn gốc từ động từ:

Infinitive

Thì quá khứ

Quá khứ phân từ

burn

[bɜːn]

burned
burnt

[bɜːnd]
[bɜːnt]

burned
burnt

[bɜːnd]
[bɜːnt]
động từ bất quy tắc