Learniv
▷ Quá khứ của (quá khứ phân từ của) TEE ** | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  tee


Quá khứ của (quá khứ phân từ của) tee **

Infinitive

tee **

Thì quá khứ

teed

Quá khứ phân từ

teed** động từ này (dưới mọi hình thức) là lỗi thời hoặc chỉ được sử dụng trong một số tiếng địa phương và các trường hợp đặc biệt
động từ bất quy tắc liên quan:

Infinitive

Thì quá khứ

Quá khứ phân từ

beteed
betow

beteed
betow

forteed
fortow

forteed
fortow
động từ bất quy tắc