Learniv
▷ Quá khứ của (quá khứ phân từ của) TEST-DRIVE | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  test-drive


Quá khứ của (quá khứ phân từ của) test-drive

Infinitive

test-drive

Thì quá khứ

test-drove

test-drave *

Quá khứ phân từ

test-driven* Hình thức này là lỗi thời hoặc sử dụng trong trường hợp đặc biệt hoặc một số tiếng địa phương
Có nguồn gốc từ động từ:

Infinitive

Thì quá khứ

Quá khứ phân từ

drive

[draɪv]

drove
drave

[drəʊv]
[dræv]

driven

[ˈdrɪvn]
động từ bất quy tắc