Learniv
▷ Quá khứ của (quá khứ phân từ của) TEST-FLY | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  test-fly


Quá khứ của (quá khứ phân từ của) test-fly

Infinitive

test-fly

Thì quá khứ

test-flew

Quá khứ phân từ

test-flownCó nguồn gốc từ động từ:

Infinitive

Thì quá khứ

Quá khứ phân từ

fly

[flaɪ]

flew

[fluː]

flown

[fləʊn]
động từ bất quy tắc