Learniv
▷ Quá khứ của (quá khứ phân từ của) TOSWINK | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  toswink


Quá khứ của (quá khứ phân từ của) toswink

Infinitive

toswink

Thì quá khứ

toswank

Quá khứ phân từ

toswunk

toswunkenCó nguồn gốc từ động từ:

Infinitive

Thì quá khứ

Quá khứ phân từ

swank
swonk
swinkt
swinked

swunk
swunken
swonken
swinkt
swinked
động từ bất quy tắc