Learniv
▷ Quá khứ của (quá khứ phân từ của) TYPECAST | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  typecast


Quá khứ của (quá khứ phân từ của) typecast

Infinitive

typecast

Thì quá khứ

typecast

Quá khứ phân từ

typecastCó nguồn gốc từ động từ:

Infinitive

Thì quá khứ

Quá khứ phân từ

cast

[kɑːst]

cast

[kɑːst]

cast

[kɑːst]
động từ bất quy tắc