Learniv
▷ Quá khứ của (quá khứ phân từ của) UNDERBIND | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  underbind


Quá khứ của (quá khứ phân từ của) underbind

Infinitive

underbind

Thì quá khứ

underbound

Quá khứ phân từ

underbound

underbounden ** Hình thức này là lỗi thời hoặc sử dụng trong trường hợp đặc biệt hoặc một số tiếng địa phương
Có nguồn gốc từ động từ:

Infinitive

Thì quá khứ

Quá khứ phân từ

bind

[baɪnd]

bound

[baʊnd]

bound
bounden

[baʊnd]
[[baʊndn]
động từ bất quy tắc