Learniv
▷ Quá khứ của (quá khứ phân từ của) UNDERBUILD | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  underbuild


Quá khứ của (quá khứ phân từ của) underbuild

Infinitive

underbuild

Thì quá khứ

underbuilt

Quá khứ phân từ

underbuiltCó nguồn gốc từ động từ:

Infinitive

Thì quá khứ

Quá khứ phân từ

build

[bɪld]

built

[bɪlt]

built

[bɪlt]
động từ bất quy tắc