Learniv
▷ Quá khứ của (quá khứ phân từ của) UNDERBUY | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  underbuy


Quá khứ của (quá khứ phân từ của) underbuy

Infinitive

underbuy

Thì quá khứ

underbought

Quá khứ phân từ

underboughtCó nguồn gốc từ động từ:

Infinitive

Thì quá khứ

Quá khứ phân từ

buy

[baɪ]

bought

[bɔːt]

bought
boughten

[bɔːt]
[bɔːtn]
động từ bất quy tắc