Learniv
▷ Quá khứ của (quá khứ phân từ của) UNDERCLOTHE | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  underclothe


Quá khứ của (quá khứ phân từ của) underclothe

Infinitive

underclothe

Thì quá khứ

underclad

underclothed

Quá khứ phân từ

underclad

underclothedCó nguồn gốc từ động từ:

Infinitive

Thì quá khứ

Quá khứ phân từ

clothe

[kləʊð]

clothed
clad

[kləʊðd]
[klæd]

clothed
clad

[kləʊðd]
[klæd]động từ bất quy tắc