LEARNIV.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  underdo / underdoes


Quá khứ của (quá khứ phân từ của) underdo
underdoes

Infinitive

underdo

underdoes

Thì quá khứ

underdid

Quá khứ phân từ

underdone

   
   


Có nguồn gốc từ động từ:

Infinitive

Thì quá khứ

Quá khứ phân từ

do
does

[du:]
[dʌz]

did

[dɪd]

done

[dʌn]
động từ bất quy tắc