Learniv
▷ Quá khứ của (quá khứ phân từ của) UNDERDRAW | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  underdraw


Quá khứ của (quá khứ phân từ của) underdraw

Infinitive

underdraw

Thì quá khứ

underdrew

Quá khứ phân từ

underdrawn
động từ bất quy tắc