Learniv
▷ Quá khứ của (quá khứ phân từ của) UNDERRUN | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  underrun


Quá khứ của (quá khứ phân từ của) underrun

Infinitive

underrun

Thì quá khứ

underran

Quá khứ phân từ

underrunCó nguồn gốc từ động từ:

Infinitive

Thì quá khứ

Quá khứ phân từ

run

[rʌn]

ran

[ræn]

run

[rʌn]
động từ bất quy tắc