Learniv
▷ Hiện tại hoàn thành tiếp diễn undertake | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  undertake  >  Hiện tại hoàn thành tiếp diễn


Hiện tại hoàn thành tiếp diễn undertake
Dịch: thực hiện, cam kết, làm, nhận, nhận làm, định làm, đảm nhận
Bạn đang ở trang cho động từ bất quy tắc undertake


Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I have been undertakingHiện tại hoàn thành tiếp diễn (Present perfect continuous)

I
have been undertaking 
you
have been undertaking 
he/she/it
has been undertaking 
we
have been undertaking 
you
have been undertaking 
they
have been undertaking 


Infinitive

undertake

động từ bất quy tắc