Learniv
▷ Hiện tại undertake | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  undertake  >  Hiện tại


Hiện tại undertake
Dịch: thực hiện, cam kết, làm, nhận, nhận làm, định làm, đảm nhận
Bạn đang ở trang cho động từ bất quy tắc undertake


Hiện tại

I undertakeHiện tại (Present)

I
undertake 
you
undertake 
he/she/it
undertakes 
we
undertake 
you
undertake 
they
undertake 


Infinitive

undertake

động từ bất quy tắc