Learniv
▷ Quá khứ hoàn thành undertake | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  undertake  >  Quá khứ hoàn thành


Quá khứ hoàn thành undertake
Dịch: thực hiện, cam kết, làm, nhận, nhận làm, định làm, đảm nhận
Bạn đang ở trang cho động từ bất quy tắc undertake


Quá khứ hoàn thành

I had undertakenQuá khứ hoàn thành (Past perfect)

I
had undertaken 
you
had undertaken 
he/she/it
had undertaken 
we
had undertaken 
you
had undertaken 
they
had undertaken 


Infinitive

undertake

động từ bất quy tắc