Learniv
▷ Thì quá khứ undertake | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  undertake  >  Thì quá khứ


Thì quá khứ undertake
Dịch: thực hiện, cam kết, làm, nhận, nhận làm, định làm, đảm nhận
Bạn đang ở trang cho động từ bất quy tắc undertake


Thì quá khứ

undertook

undertaked *


[ˌʌndəˈtʊk]
[ˌʌndəˈteɪkəd]


* Hình thức này là lỗi thời hoặc sử dụng trong trường hợp đặc biệt hoặc một số tiếng địa phương

Thì quá khứ

I
undertook 
you
undertook 
he/she/it
undertook 
we
undertook 
you
undertook 
they
undertook 


Infinitive

undertake

động từ bất quy tắc