Learniv
▷ Quá khứ của (quá khứ phân từ của) UNLAY | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  unlay


Quá khứ của (quá khứ phân từ của) unlay

Infinitive

unlay

Thì quá khứ

unlaid

unlayed *

Quá khứ phân từ

unlaid

unlayed ** Hình thức này là lỗi thời hoặc sử dụng trong trường hợp đặc biệt hoặc một số tiếng địa phương
Có nguồn gốc từ động từ:

Infinitive

Thì quá khứ

Quá khứ phân từ

lay

[leɪ]

laid /layed

[leɪd]
[leɪd]

laid /layed

[leɪd]
[leɪd]
động từ bất quy tắc