Learniv
▷ Quá khứ của (quá khứ phân từ của) UPDRAW | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  updraw


Quá khứ của (quá khứ phân từ của) updraw

Infinitive

updraw

Thì quá khứ

updrew

Quá khứ phân từ

updrawn
động từ bất quy tắc