Learniv
▷ Quá khứ của (quá khứ phân từ của) UPHANG | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  uphang


Quá khứ của (quá khứ phân từ của) uphang

Infinitive

uphang

Thì quá khứ

uphung

uphanged

Quá khứ phân từ

uphung

uphangedCó nguồn gốc từ động từ:

Infinitive

Thì quá khứ

Quá khứ phân từ

hang

[hæŋ]

hung
hanged

[hʌŋ]
[hʌŋd]

hung
hanged

[hʌŋ]
[hʌŋd]
động từ bất quy tắc