LEARNIV.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  uplead


Quá khứ của (quá khứ phân từ của) uplead

Infinitive

uplead

Thì quá khứ

upled

Quá khứ phân từ

upled

   
   


Có nguồn gốc từ động từ:

Infinitive

Thì quá khứ

Quá khứ phân từ

lead

[liːd]

led

[led]

led

[led]
động từ bất quy tắc