Learniv
▷ Quá khứ của (quá khứ phân từ của) UPTEAR | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  uptear


Quá khứ của (quá khứ phân từ của) uptear

Infinitive

uptear

Thì quá khứ

uptore

Quá khứ phân từ

uptornCó nguồn gốc từ động từ:

Infinitive

Thì quá khứ

Quá khứ phân từ

tear

[tɛə]

tore

[tɔː]

torn

[tɔːn]
động từ bất quy tắc