Learniv
▷ Quá khứ của (quá khứ phân từ của) UPTHROW | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  upthrow


Quá khứ của (quá khứ phân từ của) upthrow

Infinitive

upthrow

Thì quá khứ

upthrew

upthrowed *

Quá khứ phân từ

upthrew

upthrowed ** Hình thức này là lỗi thời hoặc sử dụng trong trường hợp đặc biệt hoặc một số tiếng địa phương
Có nguồn gốc từ động từ:

Infinitive

Thì quá khứ

Quá khứ phân từ

throw

[θrəʊ]

threw
throwed

[θruː]
[θrəʊd]

threw
throwed

[θruː]
[θrəʊd]
động từ bất quy tắc