Learniv
▷ Quá khứ của (quá khứ phân từ của) WITHGO ** | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  withgo


Quá khứ của (quá khứ phân từ của) withgo **

Infinitive

withgo **

Thì quá khứ

withwent

Quá khứ phân từ

withgone** động từ này (dưới mọi hình thức) là lỗi thời hoặc chỉ được sử dụng trong một số tiếng địa phương và các trường hợp đặc biệt

động từ bất quy tắc