LEARNIV.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  withsay


Quá khứ của (quá khứ phân từ của) withsay


infinitive

withsay

thì quá khứ

withsaid

quá khứ phân từ

withsaid

   
   


Có nguồn gốc từ động từ:

infinitive

thì quá khứ

quá khứ phân từ

say

[seɪ]

said

[sed]

said

[sed]
động từ bất quy tắc