Learniv
▷ Quá khứ của (quá khứ phân từ của) WITHTAKE ** | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  withtake


Quá khứ của (quá khứ phân từ của) withtake **

Infinitive

withtake **

Thì quá khứ

withtook

Quá khứ phân từ

withtaken** động từ này (dưới mọi hình thức) là lỗi thời hoặc chỉ được sử dụng trong một số tiếng địa phương và các trường hợp đặc biệt
Có nguồn gốc từ động từ:

Infinitive

Thì quá khứ

Quá khứ phân từ

take

[teɪk]

took
taked

[tʊk]
[teɪkəd]

taken

[ˈteɪkən]
động từ bất quy tắc