Trang web này sử dụng để cung cấp dịch vụ, quảng cáo cá nhân hóa và cookie giao thông phân tích. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý. thêm thông tin

LEARNIV.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  be / am / is / are


Quá khứ của (quá khứ phân từ của):

A1

be
am
is
are

dịch: ở, là, thì

infinitive

be

am

is

are

[bi:]
[æm]
[ɪz]
[ɑːə]

thì quá khứ

was

were

[wɒz]
[wɜː]

quá khứ phân từ

been

[biːn]kết hợp động từ bất quy tắc [be / am / is / are]

Hiện tại

I
am 
you
are 
he/she/it
is 
we
are 
you
are 
they
are 

Thì hiện tại tiếp diễn

I
am being 
you
are being 
he/she/it
is being 
we
are being 
you
are being 
they
are being 

thì quá khứ

I
was 
you
were 
he/she/it
was 
we
were 
you
were 
they
were 

Quá khứ tiếp diễn

I
was being 
you
were being 
he/she/it
was being 
we
were being 
you
were being 
they
were being 

Hiện tại hoàn thành

I
have been 
you
have been 
he/she/it
has been 
we
have been 
you
have been 
they
have been 

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been being 
you
have been being 
he/she/it
has been being 
we
have been being 
you
have been being 
they
have been being 

Quá khứ hoàn thành

I
had been 
you
had been 
he/she/it
had been 
we
had been 
you
had been 
they
had been 

Quá khứ hoàn thành tiếp diễn

I
had been being 
you
had been being 
he/she/it
had been being 
we
had been being 
you
had been being 
they
had been being 

Tương lai

I
will be 
you
will be 
he/she/it
will be 
we
will be 
you
will be 
they
will be 

Tương lai tiếp diễn

I
will be being 
you
will be being 
he/she/it
will be being 
we
will be being 
you
will be being 
they
will be being 

hoàn hảo trong tương lai

I
will have been 
you
will have been 
he/she/it
will have been 
we
will have been 
you
will have been 
they
will have been 

hoàn hảo trong tương lai liên tục

I
will have been being 
you
will have been being 
he/she/it
will have been being 
we
will have been being 
you
will have been being 
they
will have been being 

có điều kiện
(Conditional)
động từ bất quy tắc [be / am / is / are]

hiện nay có điều kiện
(Conditional present)

I
would be 
you
would be 
he/she/it
would be 
we
would be 
you
would be 
they
would be 

Điều kiện hiện nay tiến bộ
(Conditional present progressive)

I
would be being 
you
would be being 
he/she/it
would be being 
we
would be being 
you
would be being 
they
would be being 

Câu điều kiện hoàn hảo
(Conditional perfect)

I
would have been 
you
would have been 
he/she/it
would have been 
we
would have been 
you
would have been 
they
would have been 

Có điều kiện hoàn thiện tiến bộ
(Conditional perfect progressive)

I
would have been being 
you
would have been being 
he/she/it
would have been being 
we
would have been being 
you
would have been being 
they
would have been being 

Subjunktiv
(Subjunktiv)
động từ bất quy tắc [be / am / is / are]

Thì hiện tại giả định
(Present subjunctive)

I
be 
you
be; beest 
he/she/it
be 
we
be 
you
be 
they
be 

giả định trong quá khứ
(Past subjunctive)

I
were 
you
were; wert 
he/she/it
were 
we
were 
you
were 
they
were 

giả định quá khứ hoàn thành
(Past perfect subjunctive)

I
had been 
you
had been 
he/she/it
had been 
we
had been 
you
had been 
they
had been 

Imperativ
(Imperativ)
động từ bất quy tắc [be / am / is / are]

Imperativ
(Imperativ)

I
be 
you
Let´s be 
he/she/it
be 
we
 
you
 
they
 

phân từ
(Participle)
động từ bất quy tắc [be / am / is / are]

từ hiện tại
(Present participle)

I
being 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

quá khứ
(Past participle)

I
been 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Cụm động tư
(Phrasal verbs)
động từ bất quy tắc [be / am / is / are]

be about

be after

be at

be behind with

be by

be down

be down for

be down on

be for

be in

be in for

be in on

be in with

be off

be on

be on at

be on to

be out

be out for

be out of

be over

be through

be through with

be up

be up against

be up to

be well up inđộng từ bất quy tắc