Learniv
▷ Quá khứ của (quá khứ phân từ của) TAKE | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  take


Quá khứ của (quá khứ phân từ của) take

A1 Dịch: ăn, cầm, mang, nắm, đưa, dẫn, dẫn dắt, ăn mòn, lấy

Infinitive

take

[teɪk]

Thì quá khứ

took

taked *

[tʊk]
[teɪkəd]

Quá khứ phân từ

taken

[ˈteɪkən]


* Hình thức này là lỗi thời hoặc sử dụng trong trường hợp đặc biệt hoặc một số tiếng địa phương
động từ bất quy tắc liên quan:

Infinitive

Thì quá khứ

Quá khứ phân từ

mistake

[mɪˈsteɪk]

mistook
mistaked

[mɪˈstʊk]
[mɪˈsteɪkəd]

mistaken

[mɪˈsteɪkən]

overtake

[ˌəʊvəˈteɪk]

overtook
overtaked

[ˌəʊvəˈtʊk]
[ˌəʊvəˈteɪkəd]

overtaken

[ˌəʊvəˈteɪkən]

undertake

[ˌʌndəˈteɪk]

undertook
undertaked

[ˌʌndəˈtʊk]
[ˌʌndəˈteɪkəd]

undertaken

[ˌʌndəˈteɪkən]

partake

[pɑːˈteɪk]

partook
partaked

[pɑːˈtʊk]
[pɑːˈteɪkəd]

partaken

[pɑːˈteɪkən]

betook
betaked

betaken

retook
retaked

retaken

intook
intaked

intaken

uptook
uptaked

uptaken

withtook

withtaken


kết hợp động từ bất quy tắc [take]

Liên hợp là việc tạo ra các hình thức có nguồn gốc của một động từ từ các bộ phận chủ yếu của nó bằng uốn (thay đổi về hình thức theo quy tắc ngữ pháp). Ví dụ, động từ "break" có thể được liên hợp để tạo thành từ phá vỡ, phá vỡ, phá vỡ, phá vỡ và phá vỡ.

conjugation hạn chỉ áp dụng cho uốn của động từ, chứ không phải của các bộ phận khác của bài phát biểu (uốn của danh từ và tính từ được gọi là biến cách). Ngoài ra nó thường bị hạn chế để biểu thị sự hình thành của các hình thức hữu hạn của một động từ - những có thể được gọi là hình thức liên hợp, như trái ngược với hình thức phi hữu hạn, chẳng hạn như nguyên mẫu hoặc gerund, mà có xu hướng không được đánh dấu cho hầu hết các loại ngữ pháp.

Liên hợp cũng là tên truyền thống cho một nhóm các động từ có chung một mô hình kết hợp tương tự trong một ngôn ngữ cụ thể (một lớp động từ). Một động từ không tuân theo tất cả các mô hình kết hợp tiêu chuẩn của ngôn ngữ được cho là một không thường xuyên động từ .

  ...   ... Thêm thông tin

Hiện tại

I
take 
you
take 
he/she/it
takes 
we
take 
you
take 
they
take 

Thì hiện tại tiếp diễn

I
am taking 
you
are taking 
he/she/it
is taking 
we
are taking 
you
are taking 
they
are taking 

Thì quá khứ

I
took 
you
took 
he/she/it
took 
we
took 
you
took 
they
took 

Quá khứ tiếp diễn

I
was taking 
you
were taking 
he/she/it
was taking 
we
were taking 
you
were taking 
they
were taking 

Hiện tại hoàn thành

I
have taken 
you
have taken 
he/she/it
has taken 
we
have taken 
you
have taken 
they
have taken 

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been taking 
you
have been taking 
he/she/it
has been taking 
we
have been taking 
you
have been taking 
they
have been taking 

Quá khứ hoàn thành

I
had taken 
you
had taken 
he/she/it
had taken 
we
had taken 
you
had taken 
they
had taken 

Quá khứ hoàn thành tiếp diễn

I
had been taking 
you
had been taking 
he/she/it
had been taking 
we
had been taking 
you
had been taking 
they
had been taking 

Tương lai

I
will take 
you
will take 
he/she/it
will take 
we
will take 
you
will take 
they
will take 

Tương lai tiếp diễn

I
will be taking 
you
will be taking 
he/she/it
will be taking 
we
will be taking 
you
will be taking 
they
will be taking 

Hoàn hảo tương lai

I
will have taken 
you
will have taken 
he/she/it
will have taken 
we
will have taken 
you
will have taken 
they
will have taken 

Hoàn hảo trong tương lai liên tục

I
will have been taking 
you
will have been taking 
he/she/it
will have been taking 
we
will have been taking 
you
will have been taking 
they
will have been taking 

Có điều kiện
(Conditional)
động từ bất quy tắc [take]

nhân quả (hay còn gọi lànhân quả haynhân quả ) là ảnh hưởng bởi cái nào trường hợp, quá trình, tiểu bang hoặc đối tượng (một nguyên nhân) góp phần vào việc sản xuất của một sự kiện, quy trình, tiểu bang hoặc đối tượng (ảnh hưởng) mà nguyên nhân một phần là chịu trách nhiệm về hiệu lực thi hành, và có hiệu lực là một phần phụ thuộc vào nguyên nhân. Nói chung, một quá trình có nhiều nguyên nhân, trong đó cũng được cho là yếu tố nguyên nhân cho nó, và tất cả những lời nói dối trong quá khứ của nó. Ảnh hưởng có thể lần lượt là một nguyên nhân gây ra, hoặc yếu tố nhân quả cho, nhiều hiệu ứng khác, mà tất cả lời nói dối trong tương lai của nó.

có điều kiện tâm trạng (viết tắt cond) là một tâm trạng ngữ pháp được sử dụng trong câu điều kiện để thể hiện một đề xuất có giá trị phụ thuộc vào một số điều kiện, có thể đối chứng.

Anh không có một có biến hóa ở ngữ vĩ (hình thái) tâm trạng có điều kiện, trừ càng nhiều càng tốt các động từ phương thức có thể, sức mạnh, nên và sẽ có thể trong một số tình huống được coi là hình thức có điều kiện có thể, có thể, có trách nhiệm và sẽ tương ứng. Có gì được gọi là tâm trạng có điều kiện tiếng Anh (hoặc chỉ có điều kiện) được hình thành periphrastically sử dụng trợ động từ sẽ kết hợp với các từ nguyên của động từ sau đây. (Đôi khi nên được sử dụng thay cho làm với môn người đầu tiên -.. Xem có trách nhiệm và ý Ngoài ra động từ phương thức nêu trên có thể, có thể và nên có thể thay thế sẽ để thể hiện phương thức thích hợp, thêm vào điều kiện)

  ...   ... Thêm thông tin

Hiện nay có điều kiện
(Conditional present)

I
would take 
you
would take 
he/she/it
would take 
we
would take 
you
would take 
they
would take 

Điều kiện hiện nay tiến bộ
(Conditional present progressive)

I
would be taking 
you
would be taking 
he/she/it
would be taking 
we
would be taking 
you
would be taking 
they
would be taking 

Câu điều kiện hoàn hảo
(Conditional perfect)

I
would have taken 
you
would have taken 
he/she/it
would have taken 
we
would have taken 
you
would have taken 
they
would have taken 

Có điều kiện hoàn thiện tiến bộ
(Conditional perfect progressive)

I
would have been taking 
you
would have been taking 
he/she/it
would have been taking 
we
would have been taking 
you
would have been taking 
they
would have been taking 

Subjunktiv
(Subjunktiv)
động từ bất quy tắc [take]

giả định có một tâm trạng ngữ pháp, một tính năng của lời nói đó cho thấy thái độ của người nói đối với mình. hình thức giả định của động từ thường được sử dụng để diễn tả trạng thái khác nhau của hão huyền như: mong muốn, tình cảm, khả năng, phán xét, ý kiến, nghĩa vụ, hay hành động đó vẫn chưa xảy ra; các tình huống chính xác, trong đó chúng được sử dụng thay đổi từ ngôn ngữ sang ngôn ngữ. Các giả định là một trong những tâm trạng irrealis, mà đề cập đến những gì không nhất thiết phải là thật. Người ta thường tương phản với các biểu hiện, một tâm trạng realis được sử dụng chủ yếu để chỉ một cái gì đó là một tuyên bố của thực tế.

Subjunctives xảy ra thường xuyên nhất, mặc dù không độc quyền, trong điều khoản cấp dưới, đặc biệt là-mệnh đề. Ví dụ về các giả định trong tiếng Anh được tìm thấy trong câu "Tôi đề nghị bạn nên cẩn thận" và "Điều quan trọng là cô luôn ở bên cạnh bạn."

tâm trạng giả định trong tiếng Anh là một loại điều khoản sử dụng trong một số bối cảnh trong đó mô tả khả năng phi thực tế, ví dụ như "Điều quan trọng là bạn có mặt ở đây" và "Điều quan trọng là anh ấy đến sớm." Trong tiếng Anh, các giả định là cú pháp chứ không phải là inflectional, vì không có hình thức động từ đặc biệt giả định. Thay vào đó, khoản giả định tuyển dụng theo hình thức trần của động từ đó cũng được sử dụng trong một loạt các công trình xây dựng khác.

  ...   ... Thêm thông tin

Thì hiện tại giả định
(Present subjunctive)

I
take 
you
take 
he/she/it
take 
we
take 
you
take 
they
take 

Giả định trong quá khứ
(Past subjunctive)

I
took 
you
took 
he/she/it
took 
we
took 
you
took 
they
took 

Giả định quá khứ hoàn thành
(Past perfect subjunctive)

I
had taken 
you
had taken 
he/she/it
had taken 
we
had taken 
you
had taken 
they
had taken 

Imperativ
(Imperativ)
động từ bất quy tắc [take]

tâm trạng bắt buộc là một tâm trạng ngữ pháp hình thức một lệnh hoặc yêu cầu.

Một ví dụ về một động từ được sử dụng trong tâm trạng cấp bách là cụm từ tiếng Anh "Go". mệnh lệnh như vậy hàm ý một chủ đề thứ hai-người (bạn), nhưng một số ngôn ngữ khác cũng có mệnh lệnh thứ nhất và người thứ ba, với ý nghĩa của "chúng ta hãy (làm gì đó)" hoặc "chúng ta hãy chúng (làm điều gì đó)" (các hình thức có thể cách khác được gọi LỆ và JUSSIVE).

  ...   ... Thêm thông tin

Imperativ
(Imperativ)

I
take 
you
Let´s take 
he/she/it
take 
we
 
you
 
they
 

Phân từ
(Participle)
động từ bất quy tắc [take]

Trong ngôn ngữ học, mộtparticiple (ptcp) là một hình thức nonfinite động từ đó bao gồm Perfective hoặc các khía cạnh ngữ pháp vừa liên tục trong nhiều thì. Phân từ cũng có chức năng như một tính từ hoặc một trạng từ. Ví dụ, trong "khoai tây luộc",luộc là quá khứ của động từ đun sôi, adjectivally sửa đổi khoai tây danh từ; trong "chạy chúng rách rưới,"rách rưới là quá khứ của rag động từ, thuộc về trạng từ vòng loại ran động từ.

  ...   ... Thêm thông tin

Từ hiện tại
(Present participle)

I
taking 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Quá khứ
(Past participle)

I
taken 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Cụm động tư
(Phrasal verbs)
động từ bất quy tắc [take]

take aback

take after

take against

take along

take apart

take around

take aside

take away

take back

take down

take in

take off

take on

take out

take over

take round

take to

take up

take up on

take up with

take uponđộng từ bất quy tắc