Learniv
▷ Tương lai tiếp diễn fly | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  fly  >  Tương lai tiếp diễn


Tương lai tiếp diễn fly
Dịch: bay, lượn
Bạn đang ở trang cho động từ bất quy tắc fly


Tương lai tiếp diễn

I will be flyingTương lai tiếp diễn (Future continuous)

I
will be flying 
you
will be flying 
he/she/it
will be flying 
we
will be flying 
you
will be flying 
they
will be flying 


Infinitive

fly

động từ bất quy tắc