Learniv
▷ Quá khứ của (quá khứ phân từ của) OUTLEAP | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  outleap


Quá khứ của (quá khứ phân từ của) outleap

Infinitive

outleap

Thì quá khứ

outleaped

outleapt

outlept *

outlope *

Quá khứ phân từ

outleaped

outleapt

outlopen ** Hình thức này là lỗi thời hoặc sử dụng trong trường hợp đặc biệt hoặc một số tiếng địa phương
** động từ này (dưới mọi hình thức) là lỗi thời hoặc chỉ được sử dụng trong một số tiếng địa phương và các trường hợp đặc biệt
Có nguồn gốc từ động từ:

Infinitive

Thì quá khứ

Quá khứ phân từ

leap

[li:p]

leaped
leapt
lept
lope

[li:pt]
[lept]
[lept]
[ləʊp]

leaped
leapt
lopen

[li:pt]
[lept]
[ləʊpn]
động từ bất quy tắc