Learniv
▷ Quá khứ của (quá khứ phân từ của) OUTSWEAR | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  outswear


Quá khứ của (quá khứ phân từ của) outswear

Infinitive

outswear

Thì quá khứ

outswore

Quá khứ phân từ

outswornCó nguồn gốc từ động từ:

Infinitive

Thì quá khứ

Quá khứ phân từ

swear

[sweə]

swore

[swɔː]

sworn

[swɔːn]
động từ bất quy tắc