Learniv
▷ Quá khứ của (quá khứ phân từ của) OVERGIVE | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  overgive


Quá khứ của (quá khứ phân từ của) overgive

Infinitive

overgive

Thì quá khứ

overgave

Quá khứ phân từ

overgivenCó nguồn gốc từ động từ:

Infinitive

Thì quá khứ

Quá khứ phân từ

give

[ɡɪv]

gave

[geɪv]

given

[ɡɪvn]
động từ bất quy tắc