Learniv
▷ Quá khứ của (quá khứ phân từ của) OVERSTAND | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  overstand


Quá khứ của (quá khứ phân từ của) overstand

Infinitive

overstand

Thì quá khứ

overstood

Quá khứ phân từ

overstood

overstanden ** Hình thức này là lỗi thời hoặc sử dụng trong trường hợp đặc biệt hoặc một số tiếng địa phương
Có nguồn gốc từ động từ:

Infinitive

Thì quá khứ

Quá khứ phân từ

stand

[stænd]

stood

[stʊd]

stood
standen

[stʊd stændid]
động từ bất quy tắc