Learniv
▷ Quá khứ của (quá khứ phân từ của) OVERWET | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  overwet


Quá khứ của (quá khứ phân từ của) overwet

Infinitive

overwet

Thì quá khứ

overwet

overwetted *

Quá khứ phân từ

overwet

overwetted ** Hình thức này là lỗi thời hoặc sử dụng trong trường hợp đặc biệt hoặc một số tiếng địa phương
Có nguồn gốc từ động từ:

Infinitive

Thì quá khứ

Quá khứ phân từ

wet

[wet]

wetted
wet

[ˈwetɪd]
[wet]

wetted
wet

[ˈwetɪd]
[wet]động từ bất quy tắc