Learniv
▷ Quá khứ của (quá khứ phân từ của) SHAVE | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  shave


Quá khứ của (quá khứ phân từ của) shave

B1

Infinitive

shave

[ʃeɪv]

Thì quá khứ

shaved

shove *

[ʃeɪvd]
[ʃəʊv]

Quá khứ phân từ

shaved

shaven

[ʃeɪvd]
[ʃeɪvn]


* Hình thức này là lỗi thời hoặc sử dụng trong trường hợp đặc biệt hoặc một số tiếng địa phương

động từ bất quy tắc