Learniv
▷ Quá khứ của (quá khứ phân từ của) ABUY ** | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  abuy


Quá khứ của (quá khứ phân từ của) abuy **

Infinitive

abuy **

Thì quá khứ

abought

Quá khứ phân từ

abought** động từ này (dưới mọi hình thức) là lỗi thời hoặc chỉ được sử dụng trong một số tiếng địa phương và các trường hợp đặc biệt
Có nguồn gốc từ động từ:

Infinitive

Thì quá khứ

Quá khứ phân từ

buy

[baɪ]

bought

[bɔːt]

bought
boughten

[bɔːt]
[bɔːtn]
động từ bất quy tắc