Learniv
▷ Quá khứ của (quá khứ phân từ của) BEDO / BEDOES | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  bedo / bedoes


Quá khứ của (quá khứ phân từ của) bedo
bedoes

Infinitive

bedo

bedoes

Thì quá khứ

bedid

Quá khứ phân từ

bedoneCó nguồn gốc từ động từ:

Infinitive

Thì quá khứ

Quá khứ phân từ

do
does

[du:]
[dʌz]

did

[dɪd]

done

[dʌn]
động từ bất quy tắc