Learniv
▷ Quá khứ của (quá khứ phân từ của) BEDREAM | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  bedream


Quá khứ của (quá khứ phân từ của) bedream

Infinitive

bedream

Thì quá khứ

bedreamed

bedreamt

Quá khứ phân từ

bedreamed

bedreamtCó nguồn gốc từ động từ:

Infinitive

Thì quá khứ

Quá khứ phân từ

dream

[driːm]

dreamed
dreamt
drempt

[dri:md]
[dremt]
[drempt]

dreamed
dreamt
drempt

[dri:md]
[dremt]
[drempt]động từ bất quy tắc