Learniv
▷ Quá khứ của (quá khứ phân từ của) BEFIGHT | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  befight


Quá khứ của (quá khứ phân từ của) befight

Infinitive

befight

Thì quá khứ

befought

Quá khứ phân từ

befoughtCó nguồn gốc từ động từ:

Infinitive

Thì quá khứ

Quá khứ phân từ

fight

[faɪt]

fought

[fɔːt]

fought
foughten

[fɔːt]
[fɔːtn]
động từ bất quy tắc