Learniv
▷ Quá khứ của (quá khứ phân từ của) OUTFIGHT | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  outfight


Quá khứ của (quá khứ phân từ của) outfight

Infinitive

outfight

Thì quá khứ

outfought

Quá khứ phân từ

outfoughtCó nguồn gốc từ động từ:

Infinitive

Thì quá khứ

Quá khứ phân từ

fight

[faɪt]

fought

[fɔːt]

fought
foughten

[fɔːt]
[fɔːtn]
động từ bất quy tắc