Learniv
▷ Quá khứ của (quá khứ phân từ của) REFIND | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  refind


Quá khứ của (quá khứ phân từ của) refind

Infinitive

refind

Thì quá khứ

refound

refand *

Quá khứ phân từ

refound

refounden ** Hình thức này là lỗi thời hoặc sử dụng trong trường hợp đặc biệt hoặc một số tiếng địa phương
Có nguồn gốc từ động từ:

Infinitive

Thì quá khứ

Quá khứ phân từ

find

[faɪnd]

found
fand

[faʊnd]
[fand]

found
founden

[faʊnd]
[faʊndn]
động từ bất quy tắc