Learniv
▷ Quá khứ của (quá khứ phân từ của) OUTPUT | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  output


Quá khứ của (quá khứ phân từ của) output

B2

Infinitive

output

Thì quá khứ

output

Quá khứ phân từ

output

outputtenCó nguồn gốc từ động từ:

Infinitive

Thì quá khứ

Quá khứ phân từ

put

[pʊt]

put

[pʊt]

put
putten

[pʊt]
[pʊtn]
động từ bất quy tắc