Learniv
▷ Quá khứ của (quá khứ phân từ của) OVERDRINK | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  overdrink


Quá khứ của (quá khứ phân từ của) overdrink

Infinitive

overdrink

Thì quá khứ

overdrank

overdrunk *

Quá khứ phân từ

overdrunk

overdrunk *

overdrank *

overdrinked *

overdrunken *** động từ này (dưới mọi hình thức) là lỗi thời hoặc chỉ được sử dụng trong một số tiếng địa phương và các trường hợp đặc biệt
Có nguồn gốc từ động từ:

Infinitive

Thì quá khứ

Quá khứ phân từ

drink

[drɪŋk]

drank
drunk
drinked

[dræŋk]
[drʌŋk]
[driŋked]

drank
drunk
drinked
drunken

[dræŋk]
[drʌŋk]
[driŋked]
[drʌŋkn ]
động từ bất quy tắc