Learniv
▷ Quá khứ của (quá khứ phân từ của) OVERGO ** | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  overgo


Quá khứ của (quá khứ phân từ của) overgo **

Infinitive

overgo **

Thì quá khứ

overwent

Quá khứ phân từ

overgone** động từ này (dưới mọi hình thức) là lỗi thời hoặc chỉ được sử dụng trong một số tiếng địa phương và các trường hợp đặc biệt
Có nguồn gốc từ động từ:

Infinitive

Thì quá khứ

Quá khứ phân từ

go

[ɡəʊ]

went

[went]

gone

[ɡɒn]
động từ bất quy tắc